Telefon do rejestracji przychodni: 29 643 88 83

Ogłoszenie o otwartym naborze na wyłonienie Partnera spoza sektora finansów publicznych do wspólnej realizacji projektu w ramach konkursu numer nr RPMA.09.02.02-IP.01-14-060/17

ogłoszonego w ramach

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020
Oś Priorytetowa IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem
Działanie 9.2 Usługi społeczne i usługi opieki zdrowotnej
Poddziałanie 9.2.2 Zwiększenie dostępności usług zdrowotnych

Data publikacji: 14.11.2017r.

Konkurs na wybór partnera, w celu wspólnej realizacji projektu, prowadzony jest zgodnie
z postanowieniami art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014r. o zasadach realizacji programów w zakresie
polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (Dz. U. z 2017 poz. 1460 z późn.
zm.)
Informacje o konkursie wraz z regulaminem konkursu zamieszczone są na stronie internetowej
www.funduszedlamazowsza.eu
Cel partnerstwa:
Wspólne przygotowanie oraz realizacja Projektu zakres którego obejmuje wdrażanie programów
wczesnego wykrywania wad rozwojowych i rehabilitacji dzieci zagrożonych niepełnosprawnością
i niepełnosprawnych Regionalnego Programu Zdrowotnego w zakresie chorób kręgosłupa i otyłości wśród
dzieci z województwa mazowieckiego.
Zadania w ramach Projektu skierowane będą do dzieci uczęszczających do klas I-VI szkół podstawowych
województwa mazowieckiego ze stwierdzoną na podstawie dokumentacji medycznej lub kwalifikacji
przeprowadzonej przez beneficjenta otyłością lub chorobą kręgosłupa.
Wymagania:
O udział w postępowaniu może ubiegać się kandydat na partnera, który spełnia następujące wymagania:

 1. Jest podmiotem wykonującym działalność leczniczą udzielającym świadczenia opieki zdrowotnej z
  zakresu podstawowej opieki zdrowotnej na podstawie zawartej umowy o udzielanie świadczeń opieki
  zdrowotnej z Mazowieckim Oddziałem Narodowego Funduszu Zdrowia, na terenie województwa
  mazowieckiego,
 2. Posiada niezbędną wiedzę, doświadczenie, kompetencje konieczne do realizacji zgłoszonych
  propozycji, wpisujących się w zakres tematyczny Projektu,
 3. Dysponuje odpowiednim potencjałem osobowym, technicznym, lokalowym zdolnym do realizacji
  działań, w których partner zamierza uczestniczyć.

Zakres tematyczny partnerstwa:
Zakres tematyczny partnerstwa obejmuje wdrażanie programów wczesnego wykrywania wad
rozwojowych i rehabilitacji dzieci zagrożonych niepełnosprawnością i niepełnosprawnych Regionalnego

Programu Zdrowotnego w zakresie chorób kręgosłupa i otyłości wśród dzieci z województwa
mazowieckiego.
Program został podzielony na 2 moduły: dotyczący otyłości oraz dotyczący chorób kręgosłupa. W każdym
z modułów zostały zaplanowane działania edukacyjne i terapeutyczne. Wnioskodawcy będą mieli
możliwość aplikowania do konkursu w ramach modułu dotyczącego otyłości, modułu dotyczącego chorób
kręgosłupa lub też do obu modułów jednocześnie. Okres wsparcia każdego uczestnika programu musi
wynosić od 3 do 9 miesięcy.
DZIAŁANIA OBLIGATORYJNE, wymagane do realizacji w ramach projektu, zgodnie z RPZ, w
poszczególnych modułach:
1. Moduł dotyczący otyłości:
1) działania informacyjno-promocyjne,
2) kwalifikacja uczestników,
3) działania informacyjno-edukacyjne grup objętych wsparciem w ramach modułu,
4) interwencja terapeutyczna w tym:
a) zajęcia ruchowe (co najmniej 2 razy w tygodniu dla każdego uczestnika projektu),
b) indywidualne porady dietetyczne (co najmniej 5 dla każdego uczestnika projektu),
c) badania lekarskie: początkowe, w połowie interwencji oraz końcowe,
5) monitoring i ewaluacja działań w ramach projektu.
2. Moduł dotyczący chorób kręgosłupa:
1) działania informacyjno-promocyjne,
2) kwalifikacja uczestników,
3) działania informacyjno-edukacyjne grup objętych wsparciem w ramach modułu,
4) interwencja terapeutyczna w tym:
a) zajęcia ruchowe (co najmniej 2 razy w tygodniu dla każdego uczestnika projektu),
b) badania lekarskie/fizjoterapeutyczne: początkowe, w połowie interwencji oraz końcowe,
5) monitoring i ewaluacja działań w ramach projektu.
DZIAŁANIA FAKULTATYWNE, tj. zgodnie z RPZ są to działania nieobowiązkowe, natomiast ich
realizacja jest premiowana w ramach kryterium: „Działania informacyjno – szkoleniowe oraz
informacyjno – edukacyjne:
1. Działania informacyjno-szkoleniowe dla personelu medycznego z podmiotów świadczących
podstawową opiekę zdrowotną, dla pielęgniarek/higienistek szkolnych, w zakresie merytorycznym
związanym z udzielanym wsparciem;
2. Działania informacyjno-edukacyjne dla osób z otoczenia dzieci uczestniczących w programie, w
szczególności: personel szkolny (w tym nauczyciele), pracownicy OPS, PCPR.
Przy wyborze Partnera/Partnerów będą brane pod uwagę następujące kryteria:
1. Podmiot jest podmiotem wykonującym działalność leczniczą działającym na obszarze województwa
mazowieckiego,
2. Deklarowany wkład potencjalnego Partnera w realizację Projektu (zasoby ludzkie, organizacyjne,
finansowe),
3. Posiadany potencjał kadrowo – organizacyjny niezbędny do realizacji projektu
4. Propozycja wkładu Partnera w realizację Projektu,
5. Podmiot musi posiadać uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeśli
ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.
Nabór Partnera prowadzony jest w drodze otwartego konkursu w terminie do dnia: 14 listopada 2017 r. do
dnia 05 grudnia 2017 r.

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA I ZŁOŻENIA OFERTY:
Oferty składane przez potencjalnych Partnerów powinny: być sporządzone w języku polskim, zawierać
datę sporządzenia, zawierać pisemne oświadczenie, iż potencjalny partner jest podmiotem uprawnionym
do ubiegania się o dofinansowanie zgodnie z typem beneficjentów wskazanym w RPO Województwa
Mazowieckiego na lata 2014-2020.
Oferta oraz wszystkie oświadczenia składane w ramach konkursu powinny być podpisane przez
osobę/osoby upoważnioną/-e do reprezentowania podmiotu, zgodnie z zasadami reprezentacji podmiotu
lub na podstawie pełnomocnictwa (oryginał pełnomocnictwa należy dołączyć do oferty).
Oferta powinna być podpisana w sposób umożliwiający identyfikację osoby składającej podpis (np.
czytelny podpis składający się z pełnego imienia i nazwiska lub podpis nieczytelny opatrzony pieczęcią
imienną).
Ofertę wraz z załącznikami należy złożyć (osobiście lub korespondencyjnie) w zamkniętej kopercie z
oznaczeniem podmiotu oraz opisem: „Oferta w konkursie na wybór partnera”, na adres ogłaszającego
konkurs:
Robert Zieliński Przychodnia Specjalistyczna Zielińscy
ul. Piłsudskiego 40
07-410 Ostrołęka

w terminie do dnia 05 grudnia 2017 r. do godziny 13.00
Decyduje data wpływu oferty do ogłaszającego konkurs.
Oferty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.
Osoba do kontaktu w sprawie naboru: Robert Zieliński, tel. 29 643 88 83
Ogłaszający nabór zastrzega sobie prawo do:

 • Podpisania umowy partnerskiej z kandydatem na partnera, którego zgłoszenie zostało najwyżej
  ocenione;
 • Unieważnienia naboru bez podania przyczyny.

Ostateczny podział zadań będzie przedmiotem dwustronnych ustaleń zawartych w umowie partnerskiej.